Forretningsudviklings – processen som tilbydes mindre virksomheder

Forretningsudviklings – processen som tilbydes mindre virksomheder

Sammen med virksomheden kan vi bistå med at identificere et ambitiøst og realistisk forretningsgrundlag, som vil bære virksomheden sikkert gennem de næste år. Denne proces foregår fortløbende således, at vi bistår som virksomhedens sparringspartner ind til det punkt, hvor virksomheden har nået et ny niveau, hvor den ikke længere har brug for en sparringspartner.

Arbejdsfordelingen er således at virksomheden selv laver arbejdet imellem møderne, mens mentor bidrager med struktur og proces og derfor til hver gang klargør, hvad det er, som skal laves frem til næste møde.

Der går gerne 2-3 måneder mellem hvert møde da processen er krævende og den lille virksomhed altid har nok at gøre med at klare dagen og vejen. Men processen har vist sig gang efter gang at bidrage til, at tydeliggøre vejen for virksomheden og at virksomheden bliver helt klar på, hvad det er den skal levere og hvorfor den skal holde sig til det.

Processen indledes med 1-2 møder, hvor vi sammen får ned på papir, hvorledes virksomhedens nuværende forretningsgrundlag ser ud og hvilke styrker og svagheder, der er i det nuværende forretningsgrundlag. Herefter ser vi uden for virksomheden og betragter marked og konkurrenter for at afgøre hvilke trusler og muligheder, der kommer herfra over de kommende år. Tilsammen får vi dermed tegnet et billede af de forretningsmæssige udfordringer virksomheden står over for de kommende år. I alt vil der være gået fire møder, før vi er nået hertil.

Nu starter næste fase, hvor virksomheden skal definere sin ambition for de næste tre år. Denne ambition skal dels gå på hvad der skal ske i markedet, over for konkurrenter og mht. organisation. Der defineres konkrete mål i hver dimension og det skal tjekkes, om virksomheden med de pågældende mål opfyldt fortsat har en økonomi, som hænger fornuftigt sammen. Hvis der også formuleres en vision for virksomheden tjekkes det samtidigt, om ambitionen peger mod visionen. Når virksomheden er tilfreds med det billede, som tegnes defineres det mere præcist, hvorledes forretningsgrundlaget vil se ud med hensyn til marked (produkter, samarbejdspartnere, leveringskanaler), konkurrence (kompetencer og ressourcer) og organisation (struktur, systemer og værdier), når ambitionen er blevet opfyldt. Denne del af processen tager gerne et 3-4 møder.

Den sidste del af processen består herefter i at definere forskellen mellem det nuværende forretningsgrundlag og det fremtidige forretningsgrundlag. Forskellene danner baggrund for at konkretisere hvilke ændringer, der skal ske i det nærmeste par år. Hver ændring kaldes et initiativ, som præcist skal beskrive den enkelte ændring. Afslutningsvis prioriteres initiativerne i tid således at virksomheden har de fornødne ressourcer tilgængelige til at gennemføre de prioriterede initiativer.

Efter denne sidste del af processen består arbejdet for virksomheden i at gennemføre initiativerne. For mentor består arbejdet i at følge op med jævne mellemrum, samt sammen med virksomheden vurdere om der sker ændringer i omverdenen, som danner baggrund for nye initiativer eller en anderledes prioritering af de initiativer, som endnu ikke er gennemført. Processen forsætter med andre ord som en forretningsudviklingsproces, hvor der løbende følges op på ændringer i forhold til den oprindelige proces.

Samarbejdet mellem virksomhed og mentor ophører når parterne føler at der ikke længere er behov for mentorstøtten. Det er dog fair at sige, at samarbejdet gerne fortsætter over flere år.